Sidebillede
Vi gør det uoverskuelige overskueligt.

Vores proces


Hvert år beskriver skolens lærere og leder grundigt årsagerne til elevens behov for specialundervisning.
Denne beskrivelse fremlægges skriftligt for forældre og Opvækst og Læring i Faaborg Midtfyn kommune.

En kvalificeret specialundervisning forudsætter en grundig beskrivelse af elevens problem. Via tests og grundige samtaler med eleven, elevens forældre og lærere beskrives og vurderes elevens særlige problemer i forhold til læring.

Skole og forældre samarbejder med pædagogisk psykologisk konsulent fra Opvækst og Læring i Faaborg Midtfyn Kommune på at udrede elevens problemer. Alle nødvendige informationer om elevens tidligere og nuværende skolegang, undervisning og udbytte heraf fremlægges og vurderes. Dette danner baggrund for hvilke individuelle del- og slutmål, der kan opstilles for elevens specialundervisning.
Mindst to gange om året afholdes samtaler med elev, forældre og lærere om elevens udbytte af specialundervisningen og den øvrige undervisning. De videre delmål for undervisningen aftales. Der afsættes god tid til disse samtaler. Det er endvidere vigtigt for os, at eleven oplever, at det også har stor vigtighed at tale om alt det, som er elevens styrkesider.
Det er vores erfaring, at vores elever sætter stor pris på, at vi taler forståeligt og åbent om det, der volder vanskeligheder.
Vi ved, at et godt udbytte af specialundervisning forudsætter en samlet indsats fra eleven, forældrene og skolen. (- Sammen kan vi udrette ”mirakler” -).
Eleven ved derfor altid, hvilke opgaver, der skal arbejdes med.

Det er forældrenes ansvar at informere skolen om vanskeligheder eller sejre.
Elevens lærere og eller pædagoger har konstant fokus på trivsel og udbytte af undervisningen og afholder jævnligt samtaler med eleven om det.
Eleverne testes en gang årligt i dansk og matematik (efterår eller forår) og resultaterne fremlægges for forældre ved Skole-hjem-Samtalerne og den videre specialundervisnings delmål evalueres og justeres eventuelt.
Det er af største vigtighed for os, at vores elever altid undervises i overensstemmelse med deres forudsætninger og muligheder. Vi skal derfor være dygtige resursefindere, så også eleven med store indlæringsvanskeligheder kan opleve succes. Vi har 4-6 ugentlige lektioner med Akademiundervisning.
Læs om vores akademi-undervisning her
Elevens oplevelse af at være dygtig giver styrke til at kæmpe med det, der giver modstand. Måske kan gode læringsstrategier overføres fra resursefagene til specialundervisningen.
Alt foregår i et samspil, og det er derfor vigtigt med gode og trygge relationer elev og lærer imellem, der giver eleven det nødvendige mod til at tage udfordringer op.
Eleven skal opleve, at læreren er dygtig, velforberedt, anerkendende og rummelig.
Vi siger, at den korteste afstand mellem elev og lærer er et smil.
Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller for eleverne, og vi tager med glæde det ansvar på os.

Hvert år deltager skolens lærere og pædagoger i længerevarende kurser, der befordrer udvikling af vores lærerkompetencer med henblik på undervisning af elever med særlige behov.
Hos os er relationen mellem lærer og elev og eleverne indbyrdes af allerstørste betydning for elevens trivsel og udvikling. Vi er derfor som lærere altid til rådighed for vores elever. Vi sørger for, at alle elever har en særlig kontaktlærer, som har ekstra tid til eleven og dennes forældre.
Undervisningsmaterialer udvælges i nøje overensstemmelse med de vurderinger, der ligger til grund for specialundervisningen.
Specialundervisning af høj kvalitet har en høj prioritering hos os. Der er struktur i vores dagligdag, så eleverne kan opleve den, for mange, helt nødvendige forudsigelighed. Det betyder bl.a. at dansk- og matematik-undervisningen hver dag er skemasat på samme tid.
Alle almindelige skoledage startes med Morgensang.
Vi mener, at al god specialundervisning også har et forebyggende perspektiv.


Gå til toppen af siden