Sidebillede
Vi gør det uforudsigelige forudsigeligt.

Evalueringer


Evaluering af samlet undervisning på Nordskovens Friskole

Evaluering af den samlede undervisning foretages i fællesskab mellem ledelse, lærere og pædagoger. Evalueringen af den samlede undervisning varetages af leder sammen med lærerne. Pædagogerne er deltagende i udviklingen af en plan for opfølgningen, da deres perspektiver på den pædagogisk støtte er central for at lykkes i undervisningen. Dette skyldes ikke mindst, at Nordskovens Friskole er certificeret profilskole for specialundervisning og alle skolens elever er SPS-elever.

Evalueringen af den samlede undervisning gennemføres på personalemøder særligt dedikeret til formålet.

Nedenfor findes evalueringen anvist med den dato, den blev gennemført. I hver særskilt evaluering fremgår det specifikt, hvis der har været et særligt fokus.

På Nordskovens Friskole er vores helt store styrke at skabe ro til at gro for vores elever. Vores klasser er små, og det giver os mulighed for at tilrettelægge undervisningen med den enkelte elevs behov i centrum. Vi er med andre ord en skole, hvor pædagogikken fylder mindst ligeså meget som didaktikken. Evalueringen, som kan læses nedenfor, er dog udelukkende en evaluering af skolens undervisning i de fag, der findes beskrevet i Fælles Mål.

Engelsk:

 • Fremgang i den mundtlige fremstilling. Eleverne er generelt udfordret i læsning og skriftligt, men her skal det haves in mente, at de også har svært ved dette dansk.
 • Den specialfaglige kompetence er udfordret i engelsk­under­visningen, da materialerne måske ikke er tilpasset nok til mål­gruppen (Handleplan: at engelsk­lærerne får fagligt input til dette. Opfølgning: lærerne modtog vejledning på CFU 26.09.2023).
 • Eleverne kan fortælle, men kan ikke tale sammen.
 • Det er i udskolings­klassen forsøgt sig med større med­bestem­melse i engelsk. Ganske enkelt for at skabe motivation og gennem øvelser med fokus på samtale/smalltalk er generelt ordforråd øget.
 • Udfordringerne i mellemtrinsklassen er de samme som beskrevet ovenfor.
 • Der har været særlig fokus på at gøre eleverne bevidste om, hvad forskellen er på formel, opgave­orienteret engelsk og chat-engelsk.
 • Grammatikken er en meget konkret opgave til eleverne, som fungerer, men det skal gentages enormt meget.
 • Legende/spillende tilgang til undervisningen for at give eleverne mod på at turde at åbne op. Det handler om at skabe tryghed.
 • At gøre engelsk­under­visningen fysisk har betydet at tingene lagrer sig bedre.
  • Der arbejdes i Y-klassen hen imod at engelsktimerne kan foregå på engelsk. Det skal forstå således, at der sigtes imod, at ikke blot øvelserne men også lærerens forklaringer og elevernes opklarende spørgsmål fremsættes på engelsk.
 • I B-klassen er læringsvinduerne i engelsk lille. Eleverne formår at koncentrere sig om faget i ca. 15 min ad gangen.
  • Eleverne er dog enormt glade for at få lov at bruge deres engelsk
  • Klasselæreren taler meget engelsk til eleverne, velvidende at de ikke forstår ret meget, men så bliver de dels ”badet” i det, dels leger de med sproget og ”opfinder” sig frem.
 • I M-klassen har det fungeret godt med en engelsk temadag. At have flere timers koncentreret engelsk, men hvor der er sat en gennemgående ramme for hele dagen, betyder at eleverne taler mere frit og uformelt på engelsk, ikke bider så meget mærke i deres fejl, men ”kommer videre” og alt i alt får øvet og lært meget mere end det vurderes de ellers ville have gjort.

Musik:

 • At aktivere kroppen i musikøvelserne har skabt en vækkelse hos flere elever.
 • Også at gøre musikken til en del af frikvarterne - altså løfte den ud af undervisningen – har skabt en synlighed og en musikglæde (det har øget tilgængeligheden, deltagelsen og dermed eksponeringen og indlæringen)
 • Det er svært at evaluere på fagligheden, da det har været en ustabil tid med flere skift i musiklærerstillingen gennem de sidste to skoleår, men der er gjort meget for motivationen. Det tror vi på giver pote på sigt (Opfølgning: pr. 6.11.2023 er ansat en ny musiklærer på skolen, som er stabil og har en god kontakt til eleverne, samt forståelse for deres kunnen og udfordringer i musik).
 • B-klassens elever har i højere grad end det var tilfældet i skoleåret 22/23 brug for at blive mødt med leg, rytmik, sanselighed og mindre ”viden”/mestring om/i musikken. Manglende genkendelighed har været en udfordring for den mindste børnegruppe.
Der planlægges ikke evaluering af fag i skoleåret 2023-2024, da skoleåret 2024-2025 indeholder en gennemgående evaluering for alle skolens fag.


Gå til toppen af siden