Undervisningsplaner

Viser planer for

Gå direkte til gruppe B M X Y Z

Gruppe B

Mål
Emne / Indhold
Evaluering
Undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte barns sproglige forudsætninger og kompetencer.
Klassens elever på forskellige stadier i den begyndende læseudvikling.

I den temabaserede del af undervisningen tages der udgangspunkt i/hensyn til den enkelte elevs erfaring/forforståelse.

Målet er at hver enkelt elev udvikler sine danskfaglige kompetencer indenfor læsning og skrivning/stavning
Målet er desuden at udvide den enkelte elevs begrebsverden og præsentere dem for en alsidighed i sproget, kulturen og kunsten – og dermed styrke elevernes forforståelse og kommunikative evner
Danskfaglige fokusområder:


• bogstavskendskab
- fra lyd til læsning.
- Lege og spil med bogstaver og ord
- skriftlighed;
- formbøger
• sproglig opmærksomhed og begreber
- Lege og spil med bogstaver og ord
- Rim og remser
• Skrive øvelser;
- skriv pænt/korrekt
- skriv løs(børnestavning)
- tegne-opgaver



• Individuel læsetræning/ lydbog/frilæsning
- Daglig dosis
- højtlæsning
- stillelæsning
- makkerlæsning
- kor



Tværfaglige Temaer og emner vi skal arbejde med i løbet af året;
Emne;
- Høst/grøntsager/sund kost
- Besøge Palleshavegård – Købe/høste grøntsager
- Kend grøntsagerne!
- Grøn mad på bål

- skriftlig opgave; lister og opskrift
- Fælles aktivitet med billed/tekst kort med grøntsager

INTERNATIONAL LÆSEDAG:
Små fagbøger om dyr

FILM:
Med skolen i biografen;
YAKARI PÅ STORE EVENTYR - Eventyr om mod

Formål:
- At styrke begrebsudvikling, ordforråd og meddigtning.

• Jul
- synge julesange
- høre historier
- arbejde med juleevangeliet

• Påske – gækkebreve – skrive vers og digte


• Diverse danskfaglige materialer:
- på vej til den første læsning
- Hop ombord
- Den første læsning
- materialer fra diverse portaler
- div. spil og engangsmaterialer tilpasset den enkelte elev

Klassens elever får i løbet af foråret Ordlæseprøve og Sætningslæseprøve til beskrivelse og vurdering af læseforudsætninger og skriftsproglig udvikling.

Gruppe M

Mål
Emne / Indhold
Evaluering
Andet
Status
M-klassen består af 6 elever, 3 piger og 3 drenge på mellemtrinnet, 2 pædagoger og en lærer.
Kendetegnet for eleverne er, at de alle er fagligt udfordret. Alle kommer regelmæssigt i skole og er overvejende interesseret i skolearbejdet. De har brug for ro, faste rutiner, genkendelighed og individuelt tilrettelagt undervisningsmateriale. Undervisningen veksler mellem individuel undervisning, fælles og i grupper. Undervisningen er altid voksenstøttet.

Faglige og sociale mål
Undervisningen lægger sig op ad de faglige mål og kompetenceområder, der et tilknyttet indskolingen og mellemtrinet. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes individuelle faglige niveau. Se pædagogiske planer for specifikke individuelle mål.
Socialt øves eleverne i at kunne modtage en fælles besked samt lytte og gøre plads til hinanden. Vi træner at være en del af et fællesskab og de forpligtigelser, det medfører. Vi respekterer hinandens styrker og svagheder.
Vi ønsker, at hver enkel elev oplever glæde og tryghed ved skoledagen.

Dansk
Igennem året arbejdes der i temaer Eksempelvis; H.C Andersen, romanfortolkning, Skolen i gamle dage, Min familie, fagbøger
Ved siden af hvert tema arbejdes der med at styrke læsefærdigheder og læseforståelse i individuelle læsebøger med tilsvarende opgaver.
Der arbejdes med grammatik i mindre grupper og altid lærerstyret.
Vi arbejder mundtligt med sprog og begreber samt samtaler om det, der fanger elevernes nysgerrighed fra hverdagen. Eleverne fremlægger i det omfang, det er muligt.


Matematik
Undervisningen veksler mellem tavleundervisning og individuelt arbejde. I perioder er undervisningen holdopdelt. Vi arbejder i individuelle grundbøger, enkelte elever arbejder også i hæfter, der er temabestemt.
Hver uge suppleres undervisningen med bevægelsesmatematik, matematikhistorier, samarbejdsøvelser eller spil – gerne med udgangspunkt i hverdagssituationer, således at eleverne oplever, at de kan anvende matematik i praksis.
Undervisningen er altid voksenstøttet.


Engelsk
Undervisningen er holdopdelt. Begynderengelsk tager udgangspunkt i bøger / hæfter, hvor eleverne i tæt samarbejde med en voksen arbejder skriftligt og mundtligt på samme tid. Der arbejdes med mange gentagelser. De resterende elever arbejder skiftevis med grammatik og mundtlig engelsk, hvor der tages udgangspunkt i forskellige temaer.
Spil, sange, Ipad og lege inddrages løbende.

Udedag
På udedage skaber vi læringsmiljøer i nærområdet. Det faglige indhold vil af og til afspejle, hvad vi arbejder med i de andre fag. Men vi bruger også naturen til situationsbestemt læring, hvor vi griber de muligheder og den nysgerrighed, der impulsivt opstår, når vi færdes i udelivet – i skoven eller ved stranden. Eleverne præsenteres for forskellige kultur – og naturoplevelser.
Vi gør gerne brug af app’en Natureventyret.

Naturfag
2 uger om året afholder hele skolen naturfagsuger. I år arbejder M med Danske husdyr og Sanserne.

Der testes med ST prøver og Ord- og sætningslæseprøver.
Materialer
Vi anvender læsesystemer, fagportaler, engangsmateriale, kopimateriale, kompendier udarbejdet til specifikke temaer/emner samt film, TV og lyd. IT bruges i mindre grad. Lokale kulturinstitutioner inddrages i undervisningen - oftest i forbindelse med vores udedage.

Gruppe X

Mål
Emne / Indhold
Evaluering
(Kompetencemål efter 2. klasse)
Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster
Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer

Danskundervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Undervisningen er tilrettelagt som klasseundervisning, hvor vi med udgangspunkt i et fælles emne har stort fokus på at differentiere, så alle elever kan være med.
Læsning
Nogen er på vej til at blive sikre læsere. De skal arbejde videre med at automatisere afkodning, afkode i større enheder og træne læsehastighed og læseforståelse. Læse sammenhængende historier på egen hånd.
Vi arbejder med forskellige tilgange til læsningen, bl.a. højtlæsning i klassen, makkerlæsning, stillelæsning.
De svage læsere skal arbejde med lydlig analyse/syntese, læsning af lydrette ord, sætningslæsning, læsning af lette tekster.
Fortsat fokus på læseforståelse.
Stavning
Staveundervisningen er en integreret del af danskundervisningen, men vi arbejder specifikt med læse/stavestrategier og staveregler i materialet "Stavevejen".
Skriftlig fremstilling
Eleverne skal lære at udarbejde enkle tekster med billeder og skrift.

Materialer:

Tid til minilæseforståelse 1 og 2
Stavevejen 1 og 2
Min danskbog 2, 3, 4, eller 5. (Arbejd selv bøger efter niveau)
Danskportalen fra Clio.
Fagbøger fra serien "Faktisk" med arbejdsspørgsmål (som jeg laver).
“Vi lærer- at skrive sætninger” Forlaget Taktile
Materialer fra skoven-i-skolen.dk, dansktip.dk, ann-berit.dk, opgaveskyen.dk, firnurligefif.dk m.fl.
Frilæsning på eget niveau.

Implementering af dansk i Udeskoledagene.
Vi vil tilstræbe at få danskfaget ind i udeskolen ved at f.eks. at skrive dagbog/logbog/billedrapport og på den måde lære eleverne at reflektere over de indtryk og oplevelser de har fået ude.

Emner:



Der testes Sætningslæseprøve 1 og 2 og ST prøver.

Introperiode med fokus på trivsel og fællesskab.
Se læringsmål under de enkelte forløb.
August- oktober:
Introperiode med fokus på trivsel og fællesskab.
Maleri af fælles billede til klassen.
Udarbejdelse af klasse aftaler, der skal sikre trivsel i klassen.

Vi i klassen
Clio forløb om at lære hinanden at kende.
Læringsmål:
Jeg kan diskutere, hvordan jeg kan bidrage til et godt miljø i min klasse.

https://portals.clio.me/dk/dansk/4-6/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=bd9d6798-2b22-4ac3-8670-74b0eca64f46&showbacktouparchivebutton=1&cHash=28cec0a01f41fd7d0e96a1fb4264da25

Ja/nej/måske?
Clio forløb om grænser.

Læringsmål:
Jeg kan mærke, hvad jeg selv har lyst til, og vise ja- og nej-signaler.
Jeg kan se og respektere andres ja- og nej-signaler.

https://portals.clio.me/dk/dansk/4-6/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=c34025c0-0f49-4f5a-861e-d54c93559944&cHash=f5efff8777d423d795d216bf7b59d644


Drop digital mobning!
Clio forløb om mobning på internettet.

Læringsmål:
Jeg kan dramatisere en tekst sammen med andre.
Jeg kan forklare, hvad konsekvenserne kan være ved digital mobning.
Jeg kan forklare, hvordan jeg kan være med til at forebygge digital mobning.

https://portals.clio.me/dk/dansk/4-6/forloeb/show-unitplan/?unit_plan=c60fd347-236b-47e8-92de-2f7c74c1ad38&cHash=9cad2b4556be461550fd40cb30f2fecd
Niveau 1
Eleven kommer med forslag til, hvordan eleven kan bidrage til et godt miljø i klassen.

Niveau 2
Eleven diskuterer sine forslag om at bidrage til et godt miljø i klassen.

Niveau 3
Eleven diskuterer sine forslag om at bidrage til et godt miljø i klassen og sammenholder sine forslag med andres forslag.

At fremme elevernes oplevelse og forståelse af litteraturen ved at gå tæt på et litterært værk.
Læringsmål:
Jeg kan bruge overdrivelse som virkemiddel.
Jeg kan vurdere, hvilken betydning overdrivelser har i en fortælling.
Jeg kan diskutere humor og grænser.

Litterært værk
Billedfortælling
“En lortedag”
https://portals.clio.me/dk/dansk/4-6/emner/skoenlitteratur/fortaellende-tekster/billedfortaelling/lortedag/?MP=



Viser eleven tegn på at have tilegnet sig viden om litterær analyse og fortolknning?
Viser eleven tegn på at kunne reflektere og udtrykke sig om emnet?
At klæde eleverne på til at lære deres krop at kende, at kunne sætte grænser for sig selv i forhold til, hvad de kan lide og ikke kan lide, og at kunne indgå i sunde sociale relationer.
Februar "uge sex":
Krop og trivsel- Uge sex.

Materiale: Sex og samfunds undervisningsmateriale til elever med særlige behov.


Samtale i klassen om udbytte af forløbet.
At kunne analysere handling og virkemidler i en film.

Med skolen i biografen.
3/11 2022: Robotbror
19/1 2023: Lille Allan - den menneskelige antenne
Eleven kan finde hovedindhold.
Eleven har viden om hovedindhold.
Eleven kan deltage i enkel fortolkning.
Eleven har viden om metoder l enkel fortolk­ning.
Fremstilling og fortolkning:
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.
Eleven kan forholde sig l velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

Læseteater
Clio forløb om læseteater
https://portals.clio.me/dk/dansk/4-6/emner/skoenlitteratur/dramatiske-tekster/laeseteater/
Eleven kan præsentere sit produkt.
Eleven har viden om enkle præsentations­former.
Eleven kan evaluere enkle fremstillingsprocesser.
Eleven har viden om enkle vurde­ringskriterier.

Gruppe Y

Mål
Emne / Indhold
Evaluering
Andet
August er en grammatisk måned, hvor ordklasser, endelser og komma regler gennemgåes.
Min danskbog 5-8
Stavevejen 2-4
Gyldenhøj diktatbog 5 klasse
Læseforståelse A-C
Frilæsningsbøger
Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fortolkning
• Videns- og færdighedsområde: Perspektivering (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan opnå viden om genretræk for fantasygenren og genkende dem i en tekst.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fremstilling
• Videns- og færdighedsområde: Fremstilling (fase 2)

Læringsmål
• Jeg kan bruge mit kendskab om en fantasygenres virkemidler til at skrive en tekst.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fremstilling
• Videns- og færdighedsområde: Respons (fase 2)

Læringsmål
• Jeg kan give respons på en teksts sproglige virkemidler
Skriv fantasy - okt
I dette forløb skal I bruge jeres viden om fantasygenren, når I skriver jeres egne tekster
Egen tekst
Min danskbog 5-8
Stavevejen 2-4
Gyldenhøj diktatbog 5 klasse
Læseforståelse A-C
Frilæsningsbøger
Fælles Mål
• Kompetenceområde: Kommunikation
• Videns- og færdighedsområde: Sprog og kultur (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan forklare om det fælles ved nordiske film.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Kommunikation
• Videns- og færdighedsområde: Sprog og kultur (fase 2)

Læringsmål
• Jeg kan sammenligne sproget i nordiske tekster

Fælles Mål
• Kompetenceområde: Kommunikation
• Videns- og færdighedsområde: Sproglig bevidsthed (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan fortælle om forskelle og ligheder mellem dansk, norsk og svensk
Det nordiske fællesskab - nov
I dette forløb skal I lære om de nordiske sprog. I skal arbejde med ord i et vendespil og høre de nordiske landes nationalsange. Sidst i forløbet skal I se en kortfilm på svensk, norsk eller dansk. Undervejs skal I lægge mærke til, hvad de nordiske lande har til fælles, og hvad der gør landene forskellige
Fælles - analyse
Min danskbog 5-8
Stavevejen 2-4
Gyldenhøj diktatbog 5 klasse
Læseforståelse A-C
Frilæsningsbøger
Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fremstilling
• Videns- og færdighedsområde: Fremstilling (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan undersøge og fortælle på dansk og engelsk, hvad børnerettigheder er i og uden for Danmark.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fremstilling
• Videns- og færdighedsområde: Præsentation og evaluering (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan formidle min viden om børns rettigheder på dansk og engelsk gennem et digitalt værktøj.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Kommunikation
• Videns- og færdighedsområde: Dialog (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan på dansk og engelsk undersøge og fortælle om børns rettigheder i fortid og nutid.
Styr på den berettende tekst - Dec.
I dette forløb skal I lære om den berettende tekst. I skal lære om teksttypens opbygning og sprog. I skal lære om funktionel grammatik, og I skal lære at læse tekster af denne teksttype og kunne genkende sprog og opbygning for teksttypen. Til sidst skal I lære at skrive et dagbogsnotat, der også er en berettende tekst
Egen fremstilling
Min danskbog 5-8
Stavevejen 2-4
Gyldenhøj diktatbog 5 klasse
Læseforståelse A-C
Frilæsningsbøger
Fælles Mål
• Kompetenceområde: Læsning
• Videns- og færdighedsområde: Tekstforståelse (fase 2)

Læringsmål
• Jeg kan anvende en berettermodel til at få overblik over en novelles komposition.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fortolkning
• Videns- og færdighedsområde: Undersøgelse (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan skelne mellem en jegfortæller og en 3.-personsfortæller og vurdere virkningen af de to fortællertyper i en novelle.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fortolkning
• Videns- og færdighedsområde: Fortolkning (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan leve mig ind i en novelle ved at stille spørgsmål til historiens tomme pladser og digte videre på novellen.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fremstilling
• Videns- og færdighedsområde: Respons (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan anvende min viden om noveller, når jeg giver respons
Novelle - Jan - Feb
I dette forløb skal du lære, hvad der kendetegner en novelle, Du skal lære om komposition, fortællertyper og "tomme pladser" i en novelle. Du skal også skrive din egen novelle
Egen fremstilling
Min danskbog 5-8
Stavevejen 2-4
Gyldenhøj diktatbog 5 klasse
Læseforståelse A-C
Frilæsningsbøger
Fælles Mål
• Kompetenceområde: Læsning
• Videns- og færdighedsområde: Afkodning (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan forklare forskellen på at skrive verber i navneform og i nutid.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fremstilling
• Videns- og færdighedsområde: Korrektur (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan forklare reglerne for komma og bruge det i mine egne sætninger.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fremstilling
• Videns- og færdighedsområde: Præsentation og evaluering (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan forklare reglerne om endelserne -ene og -ende i en præsentation

Grammatik - Marts
Formålet med forløbet er, at I igennem arbejde med ordklasser bliver opmærksomme på staveproblematikker, som er typiske kilder til stavefejl. I arbejder til slut i forløbet med komma
Prøve - analyse
Min danskbog 5-8
Stavevejen 2-4
Gyldenhøj diktatbog 5 klasse
Læseforståelse A-C
Frilæsningsbøger
Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fortolkning
• Videns- og færdighedsområde: Undersøgelse (fase 2)

Læringsmål
• Jeg kan finde genretræk i en tekst.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fortolkning
• Videns- og færdighedsområde: Fortolkning (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan bruge genretræk i min fortolkning af en tekst.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fremstilling
• Videns- og færdighedsområde: Fremstilling (fase 2)

Læringsmål
• Jeg kan bruge virkemidlerne billedbeskæring, lyd og klipning

Gys og gru - april
I forløbet skal du lære at beskrive, hvad du oplever, når du lytter til en gyser. Du skal undersøge en gysernovelle, og du skal til sidst lave en film over en scene fra en anden gysernovelle
Egen fremstilling
Min danskbog 5-8
Stavevejen 2-4
Gyldenhøj diktatbog 5 klasse
Læseforståelse A-C
Frilæsningsbøger
Fælles Mål
• Kompetenceområde: Læsning
• Videns- og færdighedsområde: Finde tekst (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan vurdere en side med søgehits, når jeg søger informationer på internettet.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Læsning
• Videns- og færdighedsområde: Forberedelse (fase 2)

Læringsmål
• Jeg kan sammenholde læseformål med læseteknik.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Læsning
• Videns- og færdighedsområde: Sprogforståelse (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan bruge læseforståelsesstrategier til at forstå en tekst.


Fælles Mål
• Kompetenceområde: Fortolkning
• Videns- og færdighedsområde: Vurdering (fase 1)

Læringsmål
• Jeg kan skrive en anmeldelse af en bog

Læsekursus - maj - juni
Formålet med dette forløb er at bygge videre på din forståelse af læsning som nøglen til viden. Der bliver lagt vægt på at give dig forskellige læseteknikker og læsestrategier til at fastholde den viden, tekster kan give.

Boganmeldelse - læseforståelse - analyse
Min danskbog 5-8
Stavevejen 2-4
Gyldenhøj diktatbog 5 klasse
Læseforståelse A-C
Frilæsningsbøger

Gruppe Z

Mål
Emne / Indhold
Evaluering
Andet
Fælles Mål for dansk
Efter 6. klassetrin
Eleven kan gengive hoved¬indholdet af fagtekster.
Eleven kan vurdere en tekst i lyset af tek¬stens samtid.
Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne.
Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne.
Eleven kan sætte teksten i forhold til andre værker.
Eleven kan undersøge fortæller- positioner.

Novellegenren / Kim Fupz Aakeson
Genrearbejde
Hvad er en novelle? Kendskab til genretræk.
Læse Kim Fupz noveller, som kan eksemplificere genretræk.
Analysere noveller – berettermodel
Skrive en novelle med brug af genrekendskab. (=evaluering)
Forfatter Kim Fups
Læse og forstå fakta om Kim fups forfatterskab
Arbejde med Kim Fupz selvbiografi.
Kendskab til hans skrivestil. Læse noveller og uddrag af romaner.







Deltager eleven aktivt i snakke om genren i plenum og i gruppe/par-arbejde?
Viser eleven tegn på at have tilegnet sig viden om genren?

Skriftlig fremstilling.






Dagligt læsebånd

Grammatik og stavetræning på små hold, en lektion ugentligt.



Efter 6. klassetrin
Eleven kan sammenholde teksters formål og indhold med læseformål
Eleven har viden om modtagerforhold
Eleven kan anmelde litteratur og andre æstetiske tekster
Efter 9. klasse
Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster
Mig Mig Mig

Selfies og portrætter andre laver: hvad er hvad, forskelle og ligheder, hvorfor.
- Genrearbejde
- læse artikler
- plenum

Skrevne portrætter: læse Kim Fupz selvportræt

Læse noveller i Wung Sungs ”Tretten tynde teenagere”

Projektorienteret opgave, hvor hver elev laver et portræt af sig selv - skriftligt og kunstnerisk udtryk

Digt: Til mine forældre af Gustaf Munch-Petersen fra Det nøgne menneske, 1933 (OVERGANGE s. 141) - kan vi genkende følelsen af at svigte vores forældre. Hvorfor er det så frygteligt? Og hvad har det med 'mig' at gøre, når mine forældre virker skuffede.




Projektopgave: Viser eleven tegn på, at han/hun genkender portræt-genretræk i sin opgave?

Dagligt læsebånd

Grammatik og stavetræning på små hold, en lektion ugentligt.

At eleverne får kendskab til deres uddannelsesmuligheder.
Uddannelse og job (oktober) + Godt På Vej

Arbejde med jobkompasset
Brobygning

Evt. besøge arbejdspladser



Udfylde uddannelsespapirer.

Viser eleverne tegn på, at de har kendskab til egne uddannelsesmuligheder - udfylde uddannelsespapirer.
Dagligt læsebånd

Grammatik og stavetræning på små hold, en lektion ugentligt.

Fællesmål for dansk

Efter 6. klassetrin
Eleven har viden om morfemer i danske ord.
Eleven kan stave alle almindelige ord sikkert.
Eleven kan anvende afsnit og sætte komma.


Fællesmål for dansk

Efter 6. klassetrin
Eleven kan anvende afsnit og sætte komma.
Eleven kan stave alle almindelige ord sikkert.
Eleven kan give og modtage respons.


Retskrivning i fokus

Vi arbejder med retskrivning, grammatik og tegnsætning i små hold.
Snak i plenum og selvstændigt arbejde i egne mapper.
Arbejde med viden om morfemer og endelser.


Diktatforløb – fælles hele klassen samlet, men differentierede diktater.

(Fokus på dobbeltkonsonant og udsagnsordsendelser)

(december)
Jul og traditioner

Vi skriver julehistorier. (Evaluering af retskrivningsforløb)
Procesorienteret skrivning.
Eleverne skal rette hinandens opgaver og give/modtage respons.




ST-prøver - diagnostiske.

Dagligt læsebånd

Grammatik og stavetræning på små hold, en lektion ugentligt.

Efter 6. klasse:
Eleven kan orientere sig i tekstens dele
Eleven kan vurdere teksters perspektiv på et emne
Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne
Emne: Læseforståelse

Vi læser forskellige genrer og har fokus på at forstå, hvad vi læser. Gennem samtale, forståelsesspørgsmål, læse på og mellem linjerne.

Tekster i kanonlæsning-bøger
plenum, skriftlige opgaver.

Dagligt læsebånd

Grammatik og stavetræning på små hold, en lektion ugentligt.


Efter 6. klassetrin

Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne.
Eleven har viden om fortællertyper.
Eleven har viden om scenarier og tidsforståelser.
Efter 9. klassetrin

Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning.


Værkforløb ’Ask, Konge, Taber’ af Camilla Wandahl
Venner, fester og kærester fylder ofte meget, når man er teenager. Det gør det også for Gry, som er hovedpersonen i romanen "Hjerte i vente". Men Gry tumler også med en masse bekymringer, som gør det svært at deltage i det normale teenageliv.
I forløbet skal I læse, analysere og fortolke romanen "Ask, konge, taber" af Camilla Wandahl. I skal bl.a. arbejde med romanens personer, billedsprog, symbolik og komposition, og I skal vise jeres forståelse af romanen på forskellige kreative måder.



Læseforståelses spørgsmål.
Vurdering af deltagelse og deltagelsesmulighed.
Dagligt læsebånd

Grammatik og stavetræning på små hold, en lektion ugentligt.
Efter 6. klassetrin

Eleven kan vurdere konsekvensen af ytringer på internettet.
Eleven har viden om muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet.
Eleven kan vurdere teksters perspektiv på
et emne.

Efter 9. klassetrin
Eleven har viden om afsenderforhold og genrer på internettet.
Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog.
Eleven kan analysere eget og andres kropssprog.
Eleven har viden om krop og identitet.
Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler


Social star (SoMe) - digitalefodspor og reklamer

Forløb på Clio ’Social Star’

Fælles Mål for Dansk


Elev-præsentation. Google Slides.


Dagligt læsebånd

Grammatik og stavetræning på små hold, en lektion ugentligt.
Fælles Mål for dansk

Efter 4. klassetrin
Eleven har viden om regler for sammensætning af ord.
Eleven har viden om ordklasser og regler for bøjning af ord.
Eleven har viden om morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og opslags- teknologier.
Eleven kan stave med udgangspunkt
i ordenes betydningsdele.
Efter 6. klassetrin
Eleven har viden om morfemer
i danske ord.
Eleven kan læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almin¬delige orddele.
Eleven kan læse ukendte ord
i fagtekster.
Eleven har viden om ordforståel¬sesstrategier.
Eleven kan anvende
afsnit og sætte komma.
Eleven kan stave alle almindelige ord sikkert.
Eleven har viden om bøjnings- systemer og ords oprindelse.
Efter 9. klassetrin
Eleven kan sammenfatte informationer
fra forskellige ele¬menter i teksten.
Eleven kan sammenfatte informationer fra flere tekster.

Gennemgående i danskundervisningen:

I skoleåret arbejdes der ugentligt med stavetræning og læseudvikling. Desuden arbejder vi løbende med tegnsætning og grammatik.
Der arbejdes kontinuerligt i med stavetræning, læsning, tegnsætning og grammatik i ’Dansk på hold’.
Det forsøges at gøre arbejdet med afkodning og korrektur så meningsfuldt og motiverende som muligt.
Eleverne læsetræner i niveaubestemte frilæsningsbøger tre gange om ugen i morgen-læsebånd 20-30 minutter.







Gå til toppen af siden