Sidebillede
Den mindste skole -
med den største rummelighed.

Indsats til tiden


Indhold:

Skolen er forpligtet på at evaluere efter friskolelovens bestemmelser:

Kapitel 1
Undervisning

§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

Samtalen med forældre og elever er vigtig for os og har derfor en høj prioritet.

I hvert skoleår indbydes forældrene til mindst to skole-hjem-samtaler, hvor der sættes god tid af til at drøfte elevens faglige udbytte, sociale kompetencer og indsatsområder. De ældste elever inviteres med til skole-hjem-samtalerne. Samtalerne foregår på skolen. I særlige tilfælde kan samtalerne foregå i elevens hjem.

Forældrene er meget velkomne til at deltage i morgensang efter aftale med gruppens lærere. Af hensyn til elevernes særlige behov frabeder vi os forældredeltagelse i den daglige undervisning. Vi inviterer forældre til fx arbejdsdage og lignende.

Der afholdes årlige forældremøder i alle klasser, hvor forældre inviteres til en orientering om klassen.

Der kommunikeres derudover på intra og via mails og telefon. Ledelsen sender desuden ca. 4 forældrebreve ud årligt med informationer om stort og småt.

Nordskovens Friskole er en karakterfri skole, og vi tilbyder ikke folkeskolens prøver. På Nordskovens Friskole tilbydes undervisning fra 0. til 8. klasse, og vi følger nøje elevernes faglige, sociale og personlige udvikling undervejs.

Elever, som udvikler sig positivt, såvel fagligt som socialt og personligt, og som ønsker fortsat skolegang på Nordskovens Friskole, kan fortsætte deres skolegang i 9. og i enkelte tilfælde 10. kl.

Alle skolens elever testes med formative tests i dansk og matematik årligt forud for skole-hjem-samtalerne. Vurderer vi det relevant, testes eleven med Sprogbatteriet og Ordblindetesten.

Vi samarbejder med Opvækst og Læring (PPR) i Faaborg Midtfyn Kommune, og derigennem bliver nogle af vores elever også testet fx med Beck-Youth, WISC, eller andre relevante tests.

Læreren/pædagogen afholder løbende personlige samtaler, når det skønnes nødvendigt. Her evalueres det faglige, sociale og personlige udbytte af undervisningen sammen med eleven, og eleven inddrages i planerne for og kravene til den kommende periode.

Skolens tilsynsførende overværer skolens undervisning flere gange årligt, og den tilsynsførende fremlægger hvert år en tilsynserklæring på skolens generalforsamling. Tilsynserklæringen er også at finde på skolens hjemmeside.

Da alle skolens elever modtager specialundervisning, følges disse i samråd med forældrene af Opvækst og læring i Faaborg Midtfyn Kommune.

De gruppeansvarlige lærere er ansvarlige for at registrere testresultater samt iagttage og skriftliggøre elevernes faglige, sociale og personlige udvikling i alle fag i elevplan og pædagogisk plan.

De gruppeansvarlige lærere er ansvarlige for løbende at justere elevplanen for hver enkelt elevs undervisning, trivsel og udvikling, så den til enhver tid er fyldestgørende.

To gange årligt udarbejdes en pædagogisk plan for hver enkelt elev, som udleveres til forældrene i forbindelse med skole-hjem-samtalerne.

Den pædagogiske plan for den enkelte elev indgår i den årlige vurdering af elevens behov for specialundervisning. Opvækst og Læring i Faaborg Midtfyn Kommune skal én gang årligt inden 1. september på skolens anmodning udfærdige en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering), der vurderer elevens behov for specialundervisning i skoleåret.

Hvert år fra medio april til medio juni gennemgår det samlede lærerkollegium nøje hver enkelt elevs udvikling og udbytte af undervisningen, og der tages herefter stilling til elevens gruppeplacering og undervisning for det kommende skoleår.

Der tages et absolut hensyn til elevens læringsforudsætninger i de enkelte fag, når den pædagogiske plan for hver enkelt elev udarbejdes.

Hvert andet år deltager alle skolens elever i en omfattende undervisningsmiljøvurdering, og vi kan med glæde konstatere, at eleverne altovervejende er glade for og meget tilfredse med deres skolegang her. Resultatet af denne undersøgelse kan ses på hjemmesiden.

Hvert skoleår afsluttes med, at skolens pædagogiske personale sammen med skolens ledelse evaluerer skolens samlede undervisning.

Der gennemføres grundige drøftelser af elevernes udbytte af undervisningen.

Skolens forældre vælger på generalforsamlingen en certificeret tilsynsførende, der fører tilsyn med, at skolens undervisning kan stå mål med folkeskolen.

Den tilsynsførende er på tilsynsbesøg flere gange om året og aflægger sin tilsynsrapport på den årlige generalforsamling. Tilsynsrapporten kan efterfølgende læses på skolens hjemmeside.

Fokusområder for skoleåret 2020-21


Værdiarbejde

 • MÅL:
  • At skolens personale arbejder bevidst med at give værdierne liv.
  • At skolens personale oplever, at skolens værdisæt kan bruges som rettesnor i det daglige arbejde.
  • At skolens værdisæt afspejles tydeligt i skolens hverdag og virke.
  • At skolens personale bruger værdierne som udgangspunkt for at stille spørgsmål til hinanden.
 • VEJEN:
  • Der afsættes (løbende) tid og rum til fælles drøftelse og refleksion af værdier.
  • Vi holder hinanden fast på, at det er vigtigt at spørge ind til værdierne.
 • TEGN:
  • Skolens værdisæt afspejler sig i det pædagogiske personales arbejde med eleverne og i samarbejdet med forældre og kolleger.
  • Skolens værdisæt afspejler sig i skolens retningslinjer.

OPSAMLING

Vi har igennem skoleåret 20-21 haft flere drøftelser internt, hvor skolens værdier har været bragt i spil. Vi har revideret skolens regler/retningslinjer, og de er lagt på skolens hjemmeside.

Undervejs i skoleåret har vi også søgt ekstern hjælp i et forsøg på at kvalificere vores samarbejde, trivsel og drøftelser. Vi er blandt andet derigennem blevet opmærksomme på vigtig­heden af at huske at spørge ind (spørge til mellemregninger) – og på den måde bliver værdierne synliggjort. Det har været en lærerig proces.

Vi er desuden blevet opmærksomme på, at vi fremadrettet har brug for at forholde os til, i hvilken grad vi er friskole og i hvilken grad vi er specialskole – og eventuelt hvor friskole slipper og specialskolen tager over. Derfor bliver det et fokusområde det kommende skoleår.


Læringsrum

 • MÅL:
  • At skolen i højere grad arbejder bevidst med læringsrum – herunder ’uderummet på marken’ og udeskolepædagogik i særdeleshed.
  • Eleverne oplever, hvordan læringsrummet har betydning for læringen.
 • VEJEN:
  • At vi er bevidste om, hvordan de fysiske/konkrete rammer i læringsrummet sætter rammerne for læringen.
  • Der opfordres til, at personale tager på besøg på andre skoler, der bedriver udeskole.
  • De enkelte klasser på skolen gør sig nogle erfaringer med at bruge uderummet.
  • Der søges om fondsmidler til etablering af et uderummet.
 • TEGN:
  • Uderummet etableres og udbygges
  • Uderummet bliver benyttet af alle klasser
  • Der udveksles erfaringer med udeskoleaktiviteter og -materialer blandt personalet.
  • At personalet begrunder de konkrete rammer i læringsrummet, herunder uderummet.

OPSAMLING

Vi har desværre ikke fået bevilliget penge til etablering af vores uderum, så udvikling af dette sker i et langsommere tempo, men samtidig også ’nedefra’ og med større grad af elevinddragelse. Skolens uderum er i høj grad blevet indskolingsklassens primære klasserum.

Vi har i skoleåret afholdt en kursusdag for lærere og pædagoger, hvor vi arbejdede med baggrund og formål med udeskoleundervisning og blev bevidste om de pædagogiske forskelle på udeskole og udeundervisning.
Vi arbejdede desuden med konkrete forløb, som kan bruges direkte i undervisningen. Dagen bød også på inspiration til, hvordan vi kan arbejde videre med udeskole.
Flere klasser har i løbet af skoleåret gjort sig mange erfaringer med udeskole.


Opsamling på 19-20:

Alle teams har i skoleåret udarbejdet teamkontrakter, der var med til at synliggøre de enkelte teams roller og fordeling af arbejdsopgaver. Det har synliggjort rollefordeling og den kan der udvikles på. Det har i nogen grad været vanskeligt at holde løbende fokus på kontraktens elementer i løbet af skoleåret.

Teamene giver udtryk for, at kontrakten har været god til at forventningsafstemme, skabe synlighed på roller og opgaver og bevidstgøre hinandens roller.

Det var afsat mere tid til TM i klasseteamene samt etableret lærerTM og pædTM. Rammen har været 40 min. ugentligt. Der har været krav om dagsordner og referater for at fastholde kontinuiteten i møderne.
Tilbagemeldingerne fra lærere og pædagoger har været positive, og der gives udtryk for, at det er givtigt.
Dog har det været vanskeligt at efterleve kravet om dagsordner og referater. Det har der været flere årsager til; både sygdom, behov for at drøfte akutte emner/"brandslukning" og manglende fokus fra ledelsen. Der har fra teamenes side været efterspurgt en nemmere måde at skrive referat. Det er blevet etableret i slutningen af skoleåret i vores intrasystem.
Det kommende skoleår er pædTM og lærerTM lagt på et andet tidspunkt for at imødekomme alles ønske om at kunne deltage altid.

Teamene anvender i mindre grad eller slet ikke "vækstmodellen", hvilket i højere grad skyldes manglende fokus fra ledelsens side end teamenes modvilje.

Der har været afsat tid i løbet af skoleåret til teamarbejde omkring indsatsten med mentalisering. Det kan være med til at styre og målrette en indsats. Vi er endnu ikke færdige med at udvikle og evaluere på de indsatser.

Arbejdet med at synliggøre skolens værdier er foreløbig mundet ud i 4 kerneværdier, der hver er blevet foldet ud, så det er tydeligt at se, hvor i skolen værdierne kommer til udtryk og hvordan vi arbejder med dem. Det arbejde bliver lagt på skolen hjemmeside både i en light-udgave og en mulighed for at folde afsnittene ud og fordybe sig i enkeltværdier. Desuden er der lavet en lille folder, som nye forældre får, når de besøger skolen.

I forlængelse af arbejdet med værdier har vi revideret skolens ordensregler, så de er i overensstemmelse med skolens værdier. Skolens retningslinjer for skolehverdagene er synliggjort på skolens hjemmeside og i klasserne.

Gå til toppen af siden