forsiden | Kontoret | Skoleåret | Pædagogik | Nyt | Billeder | Om skolen | Ansatte og bestyrelse | Intranet
‘‘
Et smil er den korteste afstand mellem lærer og elev.’’


Se tilsynsrapport for

Tilsynserklæring 2016 - 2017

Af tilsynsførende Torsten JohannessenSom certificeret tilsynsførende er min opgave at føre tilsyn med
 • elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk
 • at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
 • at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
 • at undervisningssproget er dansk

Grundlaget for tilsynet er beskrevet i ”Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler”
Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen generelt, og ikke den enkelte elevs standpunkt.

Nordskovens Friskole er en rummelig lille grundtvig-koldsk skole med en særlig specialundervisnings­profil, der tager afsæt i det enkelte barns særlige behov.
Alle skolens elever modtager specialundervisning tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elevs særlige faglige, sociale og menneskelige behov.

Skolen er af undervisningsministeriet med ikrafttræden 1/1 2017 certificeret som profilskole, hvilke indebærer særlige krav til skole.
Skolen er karakterfri skole, og tilbyder ikke folkeskolens prøver. Der tilbydes undervisning fra 0. til 8. klasse, dog med mulighed for at tage 9. og 10.kl. hvis det vurderes at gavne eleven.
Skolens 40 elever er opdelt i 5 mindre grupper. Opdelingen er dels aldersrelateret, men tager også hensyn til elevernes faglige niveau, modenhed og personlighed. I hver gruppe er der tilknyttet flere lærere/pædagoger.
Jeg har i skoleåret 2016/17 ført tilsyn den 12/10 og 13/10 2016 og 21/2 og 22/2 2017 Desuden har løbende haft kontakt med skolens leder Kristine Grauenkjær, der på alle måder grundigt har orienteret mig om skolens virke og udfordringer.
På mine tilsynsbesøg har jeg overværet undervisningen i dansk, regning/matematik, engelsk i grupperne C N, M, X, Z. Jeg har således overværet undervisning for samtlige elever på skolen.
Forud har jeg sammen med skolens leder udarbejdet en plan for tilsynet. Ligeledes har jeg forud været orienteret om de besøgte gruppers faglige og sociale udfordringer.
Lærerne har været forberedt på mine besøg og havde kendskab til min opgave.

På skolens hjemmeside har jeg haft mulighed for at følge skolens hverdag og arbejdet med at synliggøre skolens mål og midler, herunder skolens mål for specialundervisningen.
Jeg har deltaget i skolens ordinære generalforsamling den 23/3-2017, hvor jeg fremlagde min tilsynsrapport for skolekredsen.


Overordnet får man indtryk af, at Nordskovens Friskole tager både elevernes dannelse og uddannelse alvorligt. Kontakten mellem voksne og børn er tydeligvis præget af nærvær med respekt for forskellighed, ligeværd og forpligtende fællesskab. Jeg fornemmer tydeligt, at disse grundtvigske værdier forsøges omsat i praksis.

Man fornemmer et læringsmiljø, hvor tillid, tryghed og ro er helt afgørende for elevernes sociale, psykiske og faglige udvikling. Det viser sig på flere måder, dels i omgangen med eleverne, dels en dagligdag præget af struktur, forudsigelighed og overskuelighed. Der er min opfattelse, at skolens elever i høj grad profiterer af dette og muliggør fokus på skolens opgave.

Man ser og fornemmer, at den enkelte elev bliver set og hørt af skolens medarbejdere. Der bliver på en stilfærdig, tillidsfuld og respektfuld måde taget hånd om eleverne. Også dem der reagerer uhensigtsmæssigt eller blokerer.
Dagen begynder med morgensamling. Der indledes med tryghedsfremmende tillidsøvelser, som eleverne med største selvfølge deltager i. Her indflettes også tal og ordtræning. Der synges salmer og sange, der ofte kommenteres eller suppleres af en fortælling. Ligeledes indgår orientering og samtale om aktuelle emner både inden for og uden for skolens mure.

Undervisningen er tilrettelagt med variation. Det kan være en kort introduktion til et fagligt/socialt delemne, korte forløb – mundtlige eller skriftlige, træning af faglige discipliner, lærerelevsamtaler. Ganske mange elever får individuel undervisning.
Lærerne gør meget ud af beskrive målet med og planen for de enkelte aktiviteter/opgaver for eleverne. Der tales åbent og respektfuldt om de særlige faglige, psykiske eller sociale udfordringer mange af eleverne har.
Det faglige niveau varierer meget fra elev til elev. Det er tydeligt at undervisningen er tilrettelagt derefter. Det gælder også brugen af undervisningsmaterialer, herunder specialundervisningsmaterialer, der forekommer relevante og opdaterede.
Lærerne og pædagoger er engagerede og har stor faglig, pædagogisk og menneskelig indsigt. De virker velforberedte.
Efteruddannelse, særlig med henblik på fagligt indsigt i de forudsætninger eleverne kommer med og fortsat kæmper med, er højt prioriteret. Som eksempler kan nævnes:
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Børn med omsorgssvigt
 • Pædagogisk udredning/individuelle handleplaner
 • Retardering og affektiv neuropsykologi.
 • Støtte/terapi til omsorgssvigtede børn
Der er et godt og tæt samarbejdet med den kommunale PPR samt børnepsykiatrien.

Jeg har undervejs haft lejlighed til at konstatere, at eleverne testes to gange årligt i læsning, stavning og matematik samt på kognitiv udvikling i tilfælde, hvor det er nødvendigt. Der foretages diagnosticerende test på elever med særlige vanskeligheder med henblik på efterfølgende undervisnings- og træningsindsats.
Forældrene bliver orienteret om elevernes generelle og mere specifikke personlige og faglige udvikling. Det er mit indtryk, at samarbejdet med forældrene generelt er meget positivt.

Denne tilsynsrapport har karakter af at være en mere generel vurdering. Til grund ligger notater fra hvert overværet undervisningsforløb.

På baggrund af mine tilsynsbesøg mv. må jeg konkludere:
 • at undervisningen i dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
 • at skolens samlede undervisningstilbud også ud fra en helhedsvurdering, herunder elevernes særlige udfordringer står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
 • at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kenskab til og respekt for grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder. Der opdrages således til hensyntagen og ansvar over for fællesskabet i skole og samfund
 • at skolens undervisningssprog er dansk

Jeg har i mødet med skolens elever, medarbejdere og ledelse fået en god fornemmelse af, at der en fin overensstemmelse, når det gælder skolens særlige målsætning som Grundtvig – Koldsk friskole.

Torsten Johannessen
Certificeret tilsynsførende
Klik her for at gå til toppen af siden


Genveje:   Årskalender Kalender –  Årskalender Guide –  Intranet Intranet –  Skolen på facebook Ro til at gro –  Kontakt Kontakt os –  Skoleskema Skoleskema –  Indmeldelse Indmeldelse