forsiden | Kontoret | Skoleåret | Pædagogik | Nyt | Billeder | Om skolen | Ansatte og bestyrelse | Intranet
‘‘ Lad os glæde os over
nærvær, et kram,
øjenkontakt og god
gammeldags én-til-én-
opmærksomhed.’’Evaluering på Nordskovens Friskole


Indhold:

Skolen er forpligtet på at evaluere efter friskolelovens bestemmelser:

Kapitel 1
Undervisning

§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

Samtalen med forældre og elever er vigtig for os og har derfor en høj prioritet.

I hvert skoleår indbydes forældrene til mindst to skole-hjem-samtaler, hvor der sættes god tid af til at drøfte elevens faglige udbytte, sociale kompetencer og indsatsområder. De ældste elever inviteres med til skole-hjem-samtalerne. Samtalerne foregår på skolen. I særlige tilfælde kan samtalerne foregå i elevens hjem.

Forældrene er meget velkomne til at deltage i morgensang efter aftale med gruppens lærere. Af hensyn til elevernes særlige behov frabeder vi os forældredeltagelse i den daglige undervisning. Vi inviterer forældre til fx arbejdsdage og lignende.

Der afholdes årlige forældremøder i alle klasser, hvor forældre inviteres til en orientering om klassen.

Der kommunikeres derudover på intra og via mails og telefon. Ledelsen sender desuden ca. 4 forældrebreve ud årligt med informationer om stort og småt.

Nordskovens Friskole er en karakterfri skole, og vi tilbyder ikke folkeskolens prøver. På Nordskovens Friskole tilbydes undervisning fra 0. til 8. klasse, og vi følger nøje elevernes faglige, sociale og personlige udvikling undervejs.

Elever, som udvikler sig positivt, såvel fagligt som socialt og personligt, og som ønsker fortsat skolegang på Nordskovens Friskole, kan fortsætte deres skolegang i 9. og i enkelte tilfælde 10. kl.

Alle skolens elever testes med formative tests i dansk og matematik årligt forud for skole-hjem-samtalerne. Vurderer vi det relevant, testes eleven med Sprogbatteriet og Ordblindetesten.

Vi samarbejder med Opvækst og Læring (PPR) i Faaborg Midtfyn Kommune, og derigennem bliver nogle af vores elever også testet fx med Beck-Youth, WISC, eller andre relevante tests.

Læreren/pædagogen afholder løbende personlige samtaler, når det skønnes nødvendigt. Her evalueres det faglige, sociale og personlige udbytte af undervisningen sammen med eleven, og eleven inddrages i planerne for og kravene til den kommende periode.

Skolens tilsynsførende overværer skolens undervisning flere gange årligt, og den tilsynsførende fremlægger hvert år en tilsynserklæring på skolens generalforsamling. Tilsynserklæringen er også at finde på skolens hjemmeside.

Da alle skolens elever modtager specialundervisning, følges disse i samråd med forældrene af Opvækst og læring i Faaborg Midtfyn Kommune.

De gruppeansvarlige lærere er ansvarlige for at registrere testresultater samt iagttage og skriftliggøre elevernes faglige, sociale og personlige udvikling i alle fag i elevplan og pædagogisk plan.

De gruppeansvarlige lærere er ansvarlige for løbende at justere elevplanen for hver enkelt elevs undervisning, trivsel og udvikling, så den til enhver tid er fyldestgørende.

To gange årligt udarbejdes en pædagogisk plan for hver enkelt elev, som udleveres til forældrene i forbindelse med skole-hjem-samtalerne.

Den pædagogiske plan for den enkelte elev indgår i den årlige vurdering af elevens behov for specialundervisning. Opvækst og Læring i Faaborg Midtfyn Kommune skal én gang årligt inden 1. september på skolens anmodning udfærdige en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering), der vurderer elevens behov for specialundervisning i skoleåret.

Hvert år fra medio april til medio juni gennemgår det samlede lærerkollegium nøje hver enkelt elevs udvikling og udbytte af undervisningen, og der tages herefter stilling til elevens gruppeplacering og undervisning for det kommende skoleår.

Der tages et absolut hensyn til elevens læringsforudsætninger i de enkelte fag, når den pædagogiske plan for hver enkelt elev udarbejdes.

Hvert andet år deltager alle skolens elever i en omfattende undervisningsmiljøvurdering, og vi kan med glæde konstatere, at eleverne altovervejende er glade for og meget tilfredse med deres skolegang her. Resultatet af denne undersøgelse kan ses på hjemmesiden.

Hvert skoleår afsluttes med, at skolens pædagogiske personale sammen med skolens ledelse evaluerer skolens samlede undervisning.

Der gennemføres grundige drøftelser af elevernes udbytte af undervisningen.

Skolens forældre vælger på generalforsamlingen en certificeret tilsynsførende, der fører tilsyn med, at skolens undervisning kan stå mål med folkeskolen.

Den tilsynsførende er på tilsynsbesøg flere gange om året og aflægger sin tilsynsrapport på den årlige generalforsamling. Tilsynsrapporten kan efterfølgende læses på skolens hjemmeside.

  • Gældende for skoleåret 14-15 og fremadrettet blev det besluttet at omlægge skolens natur/teknikundervisning fra et ugentligt modul til 3 årlige NATURUGER. Dette skyldes, at mange af skolens elever har vanskeligt ved overgange fra fag til fag. Dette påvirkede negativt elevernes udbytte af undervisningen.

    Vi vurderede i juni 16, efter to skoleår, at elevernes udbytte af Naturemneugerne samt elevernes trivsel og adfærd var væsentligt forbedret. En del af undervisningen har været henlagt til og planlagt sammen med naturvejledere fra naturskoler.

  • Skolens afvikling af fagene fungerer absolut tilfredsstillende bortset fra fordelingen af idrætstimer i Espe hallen og svømmetimer i Ringe fritidscenter.

    Praksis i skoleåret 15-16 har været at afvikle svømmeundervisningen fra sommer til efterår og igen fra påske til sommer og idræt fra efterår til påske. Af hensyn til mulighed for at afvikle udendørsaktiviteter som en del af idrætsundervisningen er undervisningen bedst placeret i sensommer/efterår og igen i forår/forsommer. Dette er iværksat.

    Beslutning gældende for skoleåret 16-17, hvorefter det tages op til ny evaluering i slutningen af skoleåret.Gå til toppen af siden

Genveje:   Årskalender Kalender –  Årskalender Guide –  Intranet Intranet –  Skolen på facebook Ro til at gro –  Kontakt Kontakt os –  Skoleskema Skoleskema –  Indmeldelse Indmeldelse

Nordskovens Friskole - Hedebovej 46 - 5750 Ringe - Tlf.: 6590 1922